เกี่ยวกับหน่วยงาน

ที่มาและความสำคัญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเดิมว่า “มหาวิทยาลัยภาใต้” ต่อมาในวันที่ ๒๒กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “สงขลานครินทร์” ได้เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมา โดยมี ๒ วิทยาเขตคือ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งต่อมาก็มีการขยายวิทยาเขตไปยังภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง รวมเป็น ๕ วิทยาเขต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร และปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เช่น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นพระอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามงานวิจัยโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์ม และผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก โปรดเกล้า ฯ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล และในระยะต่อมาก็มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีส่วนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในภาคใต้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทีได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (สน.กปร.) ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดตั้งสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นโดยอยู่ภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทของหน่วยงาน
  • ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุกโครงการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
  • ทำการวางแผนและติดตามงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ประสานการจัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์
  • ประสานงานประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่โครงการ สู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ รายงาน หรือ เว็บไซต์
joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
  สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7428-6955 โทรสาร 0-7428-6961