โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โครงการศึกษาทดลอง วิจัยและพัฒนา พลังงานทดแทนจากพืชและไบโอดีเซล จากการปฏิบัติจริง ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมประมง อ.คุระบุรี จ.พังงา
โครงการวิจัยการปลูกปาล์มน้ำมัน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
โครงการความร่วมมือผลิตบุคลากร จังหวัดพังงา
โครงการการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรวิชาชีพการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้าและผู้ช่วยพ่อครัว: กรณีศึกษา โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าของประเทศไทยที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
โครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จ.สตูล
โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน สิงหนคร จังหวัดสงขลา
joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
  สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7428-6955 โทรสาร 0-7428-6961