โครงการพระราชดำริ อื่นๆ

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย
โครงการพระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์
โครงการจัดทำข้อกำหนดการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหร คลองหอยโข่ง และโครงการคลองหลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
โครงการพัฒนาเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพผุ้พิการในจังหวัดชายแดนใต้
โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
โครงการศูนย์สุขภาพช่องปากรัชมงคลนรินทร์
โครงการกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า
joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
  สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7428-6955 โทรสาร 0-7428-6961