โครงการของสำนักงาน กปร.

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในเขตพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในนิคมอ่าวลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก ศูนย์ศึกษาการผลิตการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ.กระบี่
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหัวป่าเขียว จังหวัดพัทลุง
joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
  สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7428-6955 โทรสาร 0-7428-6961